Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

STOWARZYSZENIE JETI

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE JETI
  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

II. Cele i środki działania

§ 5

Cele działania Stowarzyszenia:

 1. Integracja osób z niepełnosprawnością
 2. Pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnością
 3. Doradztwo zawodowe osób z niepełnosprawnością
 4. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością
 5. Wdrażanie osób z niepełnosprawnością do aktywnego życia społecznego

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka
 4. Tworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków decydowania w swoich sprawach
 5. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
 6. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a w szczególności:
  • grup samopomocowych,
  • grup wsparcia,
  • usług domowych,
  • doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp..
  • zbiórki żywności
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej

III. Członkostwo

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do
  Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia
  Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.
 4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

  • śmierci członka,
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • utraty praw publicznych,
  • wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
   • niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
   • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
  Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 8

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia
 2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
 3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 9

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
  Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji
  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
  • wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  • przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
  • kontrola działań podjętych przez Zarząd,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa
   w Stowarzyszeniu,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  • ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 11

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej,
  podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

  • w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  • w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin
   – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków
  Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie odwołań od
  uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga bezwzględnej
  większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 12

Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3
członków Stowarzyszenia.

§ 13

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 14

 1. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie
  równości
  głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  • przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • zwoływanie Zgromadzeń Członków.

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: trzech członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W
  razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków,
  • składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia
ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, grantów, dotacji, dochodów z majątków
Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 18

 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym
  Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
  współdziałanie oraz podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich
  członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Czynnościami przekraczającymi zakres Zwykłego zarządu są:

  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub
   zawarcie innej podobnej umowy,
  • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków
  finansowych Stowarzyszenia.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.