Fragment książki M. Giedrojć “Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym. Analiza wybranych zagadnień.”

Gdy przeanalizujemy program wyborczy i wypo­wiedzi, ujawnia się w nich zniechęcenie do dotychczasowego sposobu rozwią­zywania problemów przez politykę krajową. Osoby te uważały, że wsparcie i pomoc z zewnątrz są niewystarczające, z tego powodu emancypacja środowi­ska. Kilku kandydatów od drugiej do trzeciej kadencji identyfikowało się z poli­tyką, zasiadając w organach przedstawicielskich i w ich ocenie te instytucje państwa potrzebują nadal ich pracy. Pytanie: czy ich dotychczasową działalność tak samo oceniają i odbierają ci, których reprezentują? Gdy analizuje się ich in­terpelacje poselskie z lat, w których byli parlamentarzystami, potwierdza się przekonanie, że rzadko utożsamiali się z problematyką niepełnosprawności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Niepełnosprawny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

W większości aktów prawnych w Polsce od początku lat 90. pojęcie „niepełnosprawność” zastąpiło pojęcie „inwalidztwo”. System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest realizowany w ramach: powszechnego ubezpieczenia społecznego pracowników, osób pracujących na własny rachunek oraz rolników; zabezpieczenia społeczne niektórych pracowników państwowych; pomocy społecznej; wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i pracodawców, tworzących dla nich miejsca pracy. Każdy z tych systemów odrębnie definiuje uprawnienia do świadczeń związanych z niepełnosprawnością…

CZYTAJ WIĘCEJ